VILMERS UAB DARBO JĖGOS REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO POLITIKA

Įmonė yra parengusi ir įgyvendina pareiškimą dėl politikos, apimančios darbo jėgos reikalavimus, ji yra vieša ir laisvai prieinama suinteresuotiesiems. Politika apima:

Vaikų darbą

 • įmonė neįdarbina darbuotojų, jaunesnių kaip 15 metų amžiaus;
 • jaunesni nei 18 metų asmenys Įmonėje nedirba pavojingų ar sunkių darbų, išskyrus atvejus mokymo tikslais, kuriuos reglamentuoja nacionaliniai įstatymai ir kiti teisės aktai;
 • įmonėje draudžiamas sunkiausios formos vaikų darbas.

Priverstinį ir privalomąjį darbą

 • darbo santykiai įmonėje yra savanoriški ir grindžiami abipusiu sutikimu, nesudarant baudos grėsmės;
 • įmonėje nėra jokių įrodymų apie priverstinį ar privalomąjį darbą, įskaitant, bet ne tik:
  • fizinį ir seksualinį smurtą;
  • išnaudojamąjį darbą;
  • darbo užmokesčio sustabdymą, įskaitant įdarbinimo mokesčių mokėjimą ir (arba) užstato mokėjimą, norint pradėti dirbti;
  • mobilumo apribojimą;
  • paso ir asmens tapatybės dokumentų laikymą;
  • grasinimai skųsti valdžios institucijoms be pagrindo.

Diskriminaciją užimtumo ir profesinės veiklos srityje

 • užimtumas ir profesinė veikla Įmonėje nėra diskriminaciniai.

Laisvę jungtis į asociacijas ir teisę į kolektyvines derybas

 • įmonėje darbuotojai gali steigti savo ar pasirinktinai jungtis prie kitų darbuotojų organizacijų.
 • įmonė gerbia darbuotojų organizacijų laisvę laisvai rengti savo nuostatus ir taisykles.
 • įmonė gerbia darbuotojų teises užsiimti teisėta veikla, susijusia su darbuotojų organizacijos steigimu, įstojimu ar pagalba, arba to nedaryti; nediskriminuoja ir nebaudžia darbuotojų už naudojimąsi šiomis teisėmis.
 • įmonė sąžiningai derasi su teisėtai įsteigtomis darbuotojų organizacijomis ir (arba) tinkamai atrinktais atstovais ir deda visas pastangas, kad būtų sudaryta kolektyvinė sutartis.
 • galiojančios kolektyvinės sutartys (jei tokios bus sudarytos) įmonėje bus įgyvendinamos.